top of page

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

1. AMAÇ
BELMAR DIŞ TİCARET A.Ş. olarak; müşterilerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz dahil şirketimiz ile ilişkili gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.
Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, iş bağlantılarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi ve saklanmasına ilişkin işlemleri, işbu BELMAR DIŞ TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına göre gerçekleştirmekteyiz. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibi; kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarınıkullanmahaklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması adına yürürlükteki mevzuata ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK ’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

2. KAPSAM
Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, iş bağlantılarımızın, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz ve BELMAR DIŞ TİCARET A.Ş. tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika ’nın kapsamındadır.

   2.1. Kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmış tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri kapsamında değildir. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait ve içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen verilere uygulanmaz.

Politikamız, BELMAR DIŞ TİCARET A.Ş. sahibi olduğu ya da tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

3. TANIM ve KISALTMALAR
Bu bölümde Politika’da geçen özel terim, kavramlar, kısaltmalar kısaca açıklanır.
   3.1.  Şirket : BELMAR DIŞ TİCARET A.Ş.
   3.2.  Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddütte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.
   3.3.  Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
   3.4.  Çalışan: ŞİRKET Personelini ifade eder.
   3.5.  Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
   3.6.  Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
   3.7.  Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf, kulüp sendika, siyasi parti üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
   3.8.  Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
   3.9.   Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
   3.10.  Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişi olan ŞİRKET.
   3.11.   KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu. 
   3.12.  KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
   3.13.  KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan sayılı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
   3.14. KEP: Kayıtlı Elektronik Posta adresidir. Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını gönderilen biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.
   3.15. Politika:ŞİRKET Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası. 

4. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER
KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:
   4.1.  Aydınlatma yükümlülüğü
Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

 •   Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,

 •   Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,

 •   İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

 •   Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,

 •   Kanundan doğan haklar, hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

ŞİRKET olarak kamuoyuna açık olan işbu Politikamızın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.

   4.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü
Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın 7 bölümde detaylandırılmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI 
  5.1. Kişisel veriler
Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
bilgilerdir. Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır.Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.
   5.2. Özel nitelikli kişisel veriler
Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf,kulüp,sendika, siyasi parti üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
   6.1. Kişisel verileri işleme ilkelerimiz
Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.
   6.1.1 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme
Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesindeişlemekteyiz.
   6.1.2 Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama
İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri alırız. Kişisel Veri Sahibi’ne de verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvurmasına olanak sunarız.
   6.1.3 Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme
ŞİRKET olarak kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkçabelirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışını sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.
   6.1.4 Kişiselverilerinişlendikleriamaçlabağlantılı,sınırlıveölçülü olması
Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.
Yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.
   6.1.5 Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması
Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.
Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu Politika’nın 9. bölümünde detaylandırılmaktadır.
   6.2. Kişisel verileri işleme amaçlarımız
ŞİRKET olarak kişisel verileri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılanlarla benzer amaçlar için işlemekteyiz:

 •   Faaliyetlerimizin yürütülmesi,

 •   Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde
  müşterilere destek hizmeti sağlamak,

 •   Müşterilerimizin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek müşterilerimize verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,

 •   Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,

 •   Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek,

 •   Anket, yarışma, promosyon ve sponsorluklar,

 •   İş başvurularını değerlendirmek,

 •   ŞİRKET ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,

 •   Pazarlama,

 •   Uyum yönetimi,

 •   Reklam, Tanıtım

 •   Yasal raporlama,

 •   Faturalandırma

   6.3. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi
Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise, veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızdan işlenir.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmekte olduğundan, tarafımızdan çalışanlarımızın verisi dışında işlenmez. Çalışanlarımıza ait bu tür veriler ise kanunlarda öngörülen kişilerce işlenebilir.
   6.4. Kişiselverilerin işlenmesindeaçıkrızanın aranmadığı istisnai haller
Aşağıdasayılanvekanundandoğanistisnaihallerdeaçıkrızaalınmadankişiselverileri işleyebiliriz:

 •   Kanunlarda açıkçaöngörülmesi;

 •   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;

 •   Birhakkıntesisi,kullanılmasıveyakorunmasıiçinveriişlemeninzorunlu 7

olması;
 Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel verilerin İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan işlenebileceği istisnai durumlar işbu Politika’nın 6.3 maddesindebelirtilmiştir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
   7.1. Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç
için gerekli olan süre kadar saklanması
Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız.
Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurul kararlarına uyulur.
   7.2. Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler 7.2.1 Teknik tedbirler

 •   Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,

 •   Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,

 •   Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,

 •   Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum
  planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte, 

 •   Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.

   7.2.2 İdari tedbirler

 •   Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta,

 •   Kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasınailişkin hükümlereyervermekteyiz.


8. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
   8.1. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz
Kişisel verilerin;
için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.
   8.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesiniönlemek için aldığımız teknik ve idari tedbirler
 Şirketimiziçerisindegereklidenetimleriyapmakta ve yaptırmakta,
 Hukuka aykırı işlenmesiniönlemek,
 Hukuka aykırı erişiminiönlemek,
 Hukukauygunolaraksaklanmasınısağlamak,
 Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesihakkındaeğitmekte ve bilgilendirmekte,
 Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemekte,
 Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
 Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurul’una durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.
8.2.1 Kişiselverilerehukukaaykırıerişimiengellemekiçinalınan teknikveidari tedbirler
Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için;

 •   Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,

 •   Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,

 •   Şirketlerimiz içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,

 •   Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,

 •   Şirketimizde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmakta,

 •   Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,

 •   Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim, yetkilendirme 10

hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,

 •   Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte,

 •   Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.
  8.2.2 Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirler

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğini tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi’ye ve KVK Kurul’una bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturmaktayız. Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.


9. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi’ni bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve alt yapılar kurmaktayız. Kişisel Veri Sahibi’nin kişisel verilerinize ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.
Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde;

 •   Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 •   Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 •   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 •   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 •   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 •   Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 •   Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 •   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,

 •   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
  haklarına sahiptir.

   9.1. Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması
Kişisel Veri Sahibi, kişisel verileri hakkında talebini KVK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntembelirlenmesihalindebuyöntemileveyaAkdeniz Cad. Reyent İş Hanı K:8/803 Pasaport / İzmir adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak gönderebilecektir. Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaların içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak vekaletname ile yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini teşvik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  9.2. Başvurunun değerlendirilmesi
   9.2.1 Başvurunun cevaplandırılma süresi
Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükârda en geç 30 (otuz)güniçindeücretsizolarakveyaKVKKurulutarafındanücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır.
Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.
   9.2.2 Başvuruyu reddetmehakkımız
Kişisel veriler ile ilgili başvurular;

 •   Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

 •   Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

 •   Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi

 •   Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması

 •   Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi

 •   Başvuru usulüne uyulmaması
  Hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.
  9.3 Başvurunun değerlendirilme usulü
  İşbu politikanın 9.2.1 maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da elektronik imzalı ve KEP üzerinden gönderilmesi veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuranın kimliğinin tevsik edici bilgi ve belgelerle göndermeniz gerekmektedir. Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

   9.4 KişiselVerileriKorumaKurulu’naolanşikayethakkı
Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

10. YÜRÜRLÜK
ŞİRKET tarafından düzenlenerek 31.12.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Politika ŞİRKET’in internet sitesinde (http://www.belmar.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

bottom of page